2023/2024-ES CT PROGRAM RÉSZTVEVŐI

2023.10.26.

13/2023 (X.26.) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium a 2023–2024-es tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

 1. A romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2023. október 8 –10. között lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 48 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 10 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 2. A szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2023. október 3-án online lezajlott meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 3. A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2023. október 2-án online lezajlott meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 11 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 4. A szlovéniai pályázat esetében – az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára-, a 2023. október 3-án online lezajlott meghallgatás és a benyújtott pályázat értékelése alapján 1 pályázó támogatásáról dönt.
 5. Az ukrajnai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2023. október 5-én online lezajlott meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 3 önkéntes státusz odaítéléséről is dönt.
 6. A nyertesek listája a határozat melléklete.
 7. A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek (összesen 70 fő) a 2023–2024-es tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (2023. szeptember – 2024. június) 100.000 Ft/hó (százezer), összesen egy támogatott tanévben max. 1.000.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást kapnak, félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva, kivételes esetben készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően. A II. félévre szóló ösztöndíjjogosultság a diák és a tutor I. féléves beszámolójának értékelése alapján dől el, nem automatikus. A vállalt feladatok nem teljesítése esetében az ösztöndíjtámogatás megvonható, csökkenthető, illetve részleteiben, vagy teljes egészében a vállaltak teljesítéséig visszatartható.
 8. A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2023–2024-es tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb (g) pontban) előírt feltételekkel. Ebben a tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.
 9. Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg. A magyarországi és saját országabeli PhD ösztöndíj nem összeférhetetlen a CT ösztöndíjjal, ez esetben nem kell különbözeti ösztöndíjat megállapítani.
 10. A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában, publikációs megjelenések anyagi segítségében részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

A konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel, vagy nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában (előadás tartása vagy poszter bemutatása) esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben ettől el lehet térni, a döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

Az önkéntes státuszra felvételt nyert diákok vállalják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket és ezért számukra a CT program az alábbiakat nyújtja:

 • a tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programokon való részvétel biztosítása; 
 • sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése;
 • illetve a program pénzügyi kereteinek függvényében támogatás elsősorban nemzetközi konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián; 
 • publikációk megjelenésének támogatása a program pénzügyi kereteinek függvényében a programigazgató saját hatáskörben hozott döntése alapján lehetséges.

A kuratórium arról is dönt, hogy a CT program törekszik arra, hogy a tanév során esetleg felszabaduló ösztöndíjas helyeket ilyen önkéntes státuszú pályázók foglalják el