2019/2020-as CT-program résztvevői

2019.09.28.

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma az ösztöndíjbizottsági tagjai javaslatát figyelembe véve a 2019-2020-as tanév CT programmal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

12/2019 (IX.27.) számú kuratóriumi határozat

 A kuratórium a 2019–2020-as tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

a)      A romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2019. szeptember 13 – 15. között lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 42 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 6 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

b)      A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2019. augusztus 30-án lezajlott személyes meghallgatások és a szeptember 12-én lezajlott pótmeghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 13 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

c)      A szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2019. szeptember 1-jén lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 9 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 3 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

d)      Az ukrajnai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2019. augusztus 31-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 6 pályázó támogatásáról dönt. Ezen felül a bizottság javaslata alapján erre a régióra 1 önkéntes státusz odaítéléséről is döntött.

e)      A nyertesek listáját a csatolt dokumentum tartalmazza.

f)       A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek (összesen 70 fő) a 2019–2020-as tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (2019. szeptember – 2020. június) 100.000 Ft/hó (százezer), összesen egy támogatott tanévben max. 1.000.000 Ft összegű ösztöndíj támogatást kapnak, félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva, vagy készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően.

g)      A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2019–2020-as tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb előírt feltételekkel. Ebben a tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.

h)      Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg. A magyar PhD ösztöndíj nem összeférhetetlen a CT ösztöndíjjal.

i)        A teljes jogú ösztöndíjas nyertesek konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

nemzetközi konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel (előadás tartása vagy poszter bemutatása) esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben (pl. nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában) ettől el lehet térni, döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

Az önkéntes státuszra felvételt nyert diákok vállalják, hogy ösztöndíj nélkül is teljesítik munkatervüket. és ezért számukra a CT program az alábbiakat nyújtja:

  • a tudományos és nemzeti hálózatépítés céljából közösségfejlesztő képzések, szakmai és kulturális programokon való részvétel biztosítása;
  • sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgadíj megtérítése;
  • illetve a program pénzügyi kereteinek függvényében támogatás elsősorban nemzetközi konferencia-részvételi költségekhez (útiköltség-, szállásdíj térítés, regisztrációs díj megtérítése) azok számára, akik előadással vagy poszterrel szerepelnek a konferencián.

A kuratórium arról is dönt, hogy a tanév során esetlegesen felszabaduló ösztöndíjas helyeket ilyen önkéntes státuszú pályázók elfoglalhassák.