2017/2018-as CT-program résztvevői

2017.11.19.

A Sapientia Hungariae Alapítvány kuratóriuma az ösztöndíjbizottsági tagjaik javaslatát figyelembe véve a 2017-2018-as tanév CT programmal kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:

17/2017 (XI. 16. ) sz. kuratóriumi határozat

A kuratórium a 2017–2018-as tanévre a Collegium Talentum programra (a továbbiakban: CT) érkezett pályázatokról az alábbi döntéseket hozza:

a) romániai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2017. november 2 és 3. között lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázaok értékelése alapján 43 pályázó támogatásáról dönt.

b) A szlovákiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2017. november 4-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt.

c) szerbiai pályázatok esetében - az ösztöndíj bizottsági tagok és az alapítvány képviselője javaslatára -, a 2017. november 5-én lezajlott személyes meghallgatások és a benyújtott pályázatok értékelése alapján 5 pályázó támogatásáról dönt.

A nyertesek (43 + 5 + 5 fő) a 2017–2018-as tanévben egyénenként, összesen 10 hónapra (2017. szeptember – 2018. június) 100.000 Ft/hó (százezer) összegű ösztöndíj támogatást kapnak, félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva vagy készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően.

A kuratórium a fent említett sikeres pályázók tutorainak a 2017–2018-as tanévben tíz hónapon keresztül 50.000 Ft/hó (ötvenezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb előírt feltételekkel. 

d) Tekintettel a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács által a kuratóriumnak megküldött támogatási javaslatára, az ukrajnai pályázatok közül a 2017–2018-as tanévben 16 fő részesül ösztöndíjban. A támogatás összesen 10 hónapra (2017. szeptember – 2018. június) szól és 72.000 Ft/hó (hetvenkettőezer) összegű. A támogatást félévenként 1-1 alkalommal bankszámlára utalva vagy készpénzben fizetve, a szerződésben és a szabályzatban rögzítettekkel összhangban, a munkatervben vállalt feladatok teljesítését követően kapja meg az ösztöndíjas.

A kuratórium az ukrajnai sikeres pályázók tutorainak a 2017–2018-as tanévben tíz hónapon keresztül 41.000 Ft/hó (negyvenegyezer) összegű ösztöndíj-honoráriumot ítél meg, a fennebb előírt feltételekkel. 

e) Más magyar állami ösztöndíjjal már rendelkező pályázónak a kuratórium különbözeti ösztöndíjat ítél meg.

f) A pályázaton sikeresen szereplők konferencia részvételi- és nyelvvizsgaköltség-támogatásban (költségtérítésben), képzések, szakmai és nemzeti identitást erősítő programok biztosításában részesülhetnek. A kuratórium meghatalmazza a programigazgatót, hogy a támogatási keretnek és a szabályzatnak megfelelően döntsön a kérelmek teljesítéséről, vagy elutasításáról.

A konferencia részvételi támogatás elsősorban a pályázó országától eltérő országban szóló részvétel esetében térítendő, és minden esetben a konferencia lejárta után. Indokolt esetben (pl. nemzetközi konferencia-részvétel a pályázó országában) ettől el lehet térni, döntésre a programigazgató saját hatáskörben jogosult.

Sikeres nyelvvizsga költség nem téríthető a pályázó országa nyelvismeretéről szóló bizonyítvány esetében.

g) A 2017–2018-as tanévben egy tutornak legtöbb két tutorált diákja után lehet támogatást megítélni. Ugyanazon diák két tutorja között a támogatás egyenlő mértékben oszlik meg.

h) nyertesek listáját a csatolt dokumentum tartalmazza.

i) Az ösztöndíjszerződések, a támogatási szerződések előkészítését és az aláíratásokat a programigazgató felügyeli. A támogatások kifizetésének feltétele a szerződésben és a szabályzatban előírt beszámolók elkészítése.

j) A kuratórium megbízza a programigazgatót, hogy Weiszburg Tamás és Tonk Márton ösztöndíj bizottsági tagokkal együtt a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanáccsal szakmai egyeztetést folytasson abból a célból, hogy a jövő tanévben meghirdetésre kerülő CT esetében az ukrajnai pályázatok feldolgozása, értékelése is a többi régióval közös, egységes struktúrában történhessék. A javaslat kidolgozásának és a kuratóriumnak való benyújtásának határideje 2018. március 31.